Cookie beleid Luctor Et Emergo

De website van Luctor Et Emergo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudlijk reglement

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                               Huishoudelijk Reglement A.V.C. Luctor et Emergo   

 

Artikel 1: Algemene bepalingen.

 

1. De vereniging genaamd Almelose voetbalclub Luctor et Emergo, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 01-04-1931 en is gevestigd te Almelo.

2.  Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.

 

Artikel 2 : De vereniging bestaat uit.

Leden:  - mini’s    - pupillen

 

junioren - senioren

ereleden - steunende leden

gepensioneerde leden

 

a. Mini’s zijn leden die de leeftijd om deel te nemen aan de competities van de KNVB nog niet hebben bereikt.

 

b. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.

 

c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achtien jaar nog niet hebben bereikt.

 

d. Senioren zijn leden van achtien jaar en ouder.

e. Niet spelende leden zijn steunende leden.

f.  Gepensioneerde leden zijn leden die pensioenleeftijd hebben bereikt.

 

Artikel 3: Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 

a. Shirt: Blauw met gele kraag en gele manchet.

b. Broek: Wit.

c. Kousen: Blauw met gele band.

 

Artikel 4:Contributie.

 

Door de algemene vergadering is vastgesteld dat het bestuur de contributie indien nodig jaarlijks met 5% mag verhogen.

 

Artikel 5: Taakomschrijving van bestuurs en commissieleden.

Zie bijgesloten bijlage.

 

Artikel 6: Rechten en plichten van leden.

 

1. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

 

2.Seniorleden van 18 jaar en ouder hebben het recht om deel te nemen aan discussies en stemmingen in de ledenvergaderingen.

 

3.Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres en/of bankrekeningnummer t.b.v. de automatische incasso.

 

4.   Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

 

5.   Zij hebben de plicht tot naleving van de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.

6.   Alleen leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

 

Artikel 6a: Privacywet.

 

De vereniging, leden en vrijwilligers hebben zich te houden aan de regels die zijn opgesteld in de privacywet ingaande 25 mei 2018.

 

 

Sanctiebeleid AVC Luctor et Emergo


Artikel 7: Algemene huis en gedragsregels. Uitgangspunten:

 

a. Lid zijn van a.v.c Luctor et Emergo is meer dan alleen voetballen en trainen. Ieder lid levert een bijdrage in welke vorm dan ook, ieder naar kunnen en mogelijkheden.

 

b. Leden tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging.

 

c. De seniorleden, leid(st)ers, trainers en ouders/verzorgers vervullen een voorbeeld- functie voor de jeugdleden.

 

d. Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen de avc Luctor et Emergo niet getolereerd.

 

1.    Activiteiten/festiviteiten:

 

Van de leden wordt, voor zover mogelijk, verwacht dat ze deelnemen aan activiteiten en festiviteiten binnen de vereniging (nieuwjaarsreceptie,ledenvergadering etc.)

 

2 . Afval:

 

Afval op het sportcomplex, in het clubhuis en in de kleedruimtes dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

 

3.    Drugs:

 

Het gebruik en het in bezit hebben van drugs op het sportcomplex en in de gebouwen is ten strengste verboden.

 

Bij constatering van gebruik en/of bezit van drugs kan(zal) door het bestuur de politie worden ingeschakeld; tevens kan(zal) het bestuur sancties opleggen.

 

4 . Diefstal:

 

Diefstal moet gemeld worden bij het bestuur. Een persoon die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt meteen voorgedragen aan het bestuur . Van diefstal van eigendommen van de Vereniging wordt altijd aangifte gedaan. De vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

5.    Douchen:

 

Na de training en/of wedstrijden wordt de spelers aanbevolen zich te douchen. Iedereen wordt dringend aangeraden om tijdens het douchen badslippers te dragen.

 

6.   Fietsenstalling:

 

Fietsen en bromfietsen dienen op een ordelijke en nette manier in de daarvoor gemaakte (brom)fietsenstalling geplaatst worden.

 

7.   Parkeerplaats:

 

Auto’s dienen op de parkeerplaats te worden neergezet, en wel zodanig dat ook een ander er nog bij en/of weg kan. In verband met de bereikbaarheid van de velden voor een ambulance dient de toegangsweg naar de kantine en velden ten allen tijde een vrije doorgang te hebben.

 

De invalidenparkeerplaatsen zijn alleen voor invaliden. Oneigenlijk gebruik hiervan kan worden gemeld bij de politie.

 

8.   Scheidsrechters:

Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook.

 

Door de aanwezigheid van een scheidsrechter kunt u sporten. Net zoals u fouten maakt in de wedstrijd, kan dit ook de scheidsrechter overkomen.

 

 

Sanctiebeleid AVC Luctor et Emergo


 

 

 

9.   Taalgebruik:

 

Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend, en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander er op aan als dit gebeurt.

 

 

10. Trainingen:

 

Eventuele verhindering moet vooraf en met opgave van redenen worden gemeld aan de

 

trainer en/of leid(st)er. Zonder meer wegblijven wordt niet geaccepteerd. Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels: De training begint en eindigt altijd op tijd. De aanvangstijd van de training is de tijd dat iedereen op het veld aanwezig is en niet de tijd dat je in de kleedkamer moet zijn. (dat geldt zowel voor het team als voor de trainer).Na de training wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. De trainer ziet hierop toe. Gebruik altijd het veld en de kleedkamer zoals staat aangegeven op het overzicht. De spelers die op de donderdagavonden het laatst van het (wedstrijd) veld gaan, zorgen ervoor dat de verplaatsbare doelen etc. van het veld verwijderd zijn en op de daarvoor bestemde plaatsen ( en indien van toepassing) buiten de omheining zijn neergezet.

 

11. Toeschouwers:

 

Er hangen bij avc Luctor et Emergo doeken rondom de velden met de tekst: “Toeschouwers achter de omheining”

 

Iedereen die geen directe functie in de begeleiding van een team wordt geacht achter de afrastering plaats te nemen.

 

12. Sociale media

 

Het gebruik van whats app, web blogs, facebook, twitter of andere sociale media wordt door de club gestimuleerd, met dien verstande dat bij misbruik b.v. van het gebruik van een mobiele telefoon waardoor de club of clubleden beschadigd zullen worden, door de vereniging hiertegen ernstig opgetreden zal worden.

 

Ter beveiliging maken wij gebruik van camerabewaking.

 

Artikel 8. Straffen:

 

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

 

2.  Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, worden, via automatische incasso geïncasseerd.

 

3.  Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een elftal, speler,grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

4. Bij overtreding van de huis- en gedragsregels kan(zal) het bestuur overgaan

tot het opleggen van sancties. (zie bijlage).

 

Voor ons uitgebreid pest- en klachtenprotocol verwijzen wij naar de bijlage “Kanjers in de Sport”.

 

 

 

 

Sanctiebeleid AVC Luctor et Emergo


Artikel 9. Commissies:

1.     Jeugdcommissie

2.     Technische commissie

3.     Sponsorcommissie

4.     Materiaalcommissie (gewenst)

5.     Activiteitencommissie (valt onder BC)

6.     Scheidsrechterscommissie (valt onder TC)

7.     Beheerscommissie

 

8.     Kascontrolecommissie (valt onder bestuur)

 

9.     Sportiviteit en respect

 

Jeugdcommissie:

 

1. De afdeling voetbal kent een afzonderlijk jeugdcommissie. Deze bestaat uit een voorzitter, een notulist, een wedstrijdsecretaris, jeugdcoördinatoren.

 

2.  De jeugdcommissie is zelfstandig bevoegd in het nemen van maatregelen betreffende de jeugdleden. Ernstige moeilijkheden brengt zij ter kennis van het hoofdbestuur.

3.  Voor hun activiteiten is de jeugdcommissie verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

 

4. Van vergaderingen cq. bijeenkomsten wordt een verslag cq. aantekeningen van de afspraken gemaakt en deze wordt aan het hoofdbestuur voorgelegd.

 

Technische commissie:

 

1. De TC Jeugd en TC Senioren zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid en zijn samengesteld uit de technisch coördinatoren die zeer regelmatig overleg hebben met trainers en trainsters van alle teams binnen de vereniging.

 

2. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van technische beleidsplannen.

3. Beide technische commissies hebben regelmatig onderling overleg.

 

4.  Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het betreffende bestuur.

 

5. Van vergaderingen cq bijeenkomsten wordt een verslag cq aantekeningen van de afspraken gemaakt en deze wordt aan het hoofdbestuur voorgelegd.

 

Sponsorcommissie:

 

1.  De sponsorcommissie is belast met het registreren van de bestaande sponsors, het afsluiten van contracten dan wel overeenkomsten met sponsors en het aantrekken van nieuwe sponsors.

2.  Zij informeert het hoofdbestuur over te sluiten overeenkomsten en wijzigingen

 

3.  Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

4. Zij onderhouden de contacten met de sponsoren.

 

5. Van vergaderingen cq bijeenkomsten wordt een verslag cq aantekeningen van de afspraken gemaakt en deze wordt aan het hoofdbestuur voorgelegd.

 

 

Activiteitencommissie: (Valt onder de beheercommissie.)

 

1.  Deze commissie is belast met het organiseren van activiteiten voor de vereniging die de onderlinge verstandhouding tussen de leden ten goede komt.

 

2.  Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

3. Deze commissie valt onder de verantwoording van de beheerscommissie.

 

4.  Van vergaderingen cq bijeenkomsten wordt een verslag cq aantekeningen van de afspraken gemaakt en deze wordt via de voorzitter aan het hoofdbestuur voorgelegd.

 

 

 

 

 

 

Sanctiebeleid AVC Luctor et Emergo


Scheidsrechterscommissie: (Valt onder de technische commissie)

 

1.  De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor het aanstellen van clubscheidsrechters.

 

2. Zij is verantwoordelijk voor de opleiding van de clubscheidsrechters.

 

3. Voor hun activiteiten zijn zij via de voorzitter van de TC verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

 

Beheercommissie:

 

1. De beheerscommissie is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van al de in eigendom zijnde opstallen van avc Luctor et Emergo.

 

2. Zij is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van het clubgebouw.

3. Het beheer van de (uitbestede) eettent valt ook onder hun verantwoordelijkheid.

 

4.  Voor al hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

 

5. Van vergaderingen cq bijeenkomsten wordt een verslag cq aantekeningen van de afspraken gemaakt en deze wordt aan het hoofdbestuur voorgelegd.

 

Vertrouwenscontactpersoon:

 

1.  De vertrouwenspersoon is de aangewezen contactpersoon binnen de vereniging.

 

2.  De vertrouwenspersoon neemt een klacht in behandeling nadat klager en beklaagde er niet in geslaagd zijn een klacht onderling op te lossen tenzij door de aard of ernst van de klacht van klager niet kan worden gevraagd de klacht met beklaagde onderling op te lossen.

3. De vertrouwenspersoon is belast met:

a. het helpen/ondersteunen van klagers

b. het bemiddelen tussen klager en aangeklaagde indien partijen hier omvragen.

 

c. het adviseren van de voorzitter van de vereniging inzake de gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen

 

d. het verrichten van nazorg

4. De vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur.

5. De vertrouwenspersoon mag geen bestuur of commissielid zijn.

 

Artikel 10. Gebouwen in gebruik bij de vereniging:

 

1. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

 

2. Houdt de kleedkamers bij ons en bij andere verenigingen zo netjes mogelijk.

 

Dus bijvoorbeeld geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen, en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken doen. Ook de kleedkamer schoonmaken en netjes achterlaten behoort tot de verplichting van de gebruikers. De begeleiding behoort dit te controleren. Bij de jeugd is de begeleiding verplicht in de kleedkamer te blijven tot de laatste speler vertrokken is, en er verantwoordelijk voor dat de kleedkamer schoon is.

 

3.   Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

 

Artikel 11. Wedstrijden:

 

1.   De spelers zullen op een door de technische commissie van hun indeling in één van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.

2.   Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de technische commissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de

wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan de technische commissie.

3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de       voorgeschreven kleding te verschijnen.

 

 

Sanctiebeleid AVC Luctor et Emergo


4.   De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.

 

5.  Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid van de leden;

 

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 

Artikel 13. Verzekeringen:

 

De KNVB heeft voor al haar geregistreerde leden een collectieve aansprakelijkheids- en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekeringen hebben secundair karakter. Dat wil zeggen dat de verzekering er vanuit gaat dat de leden van de KNVB zelf een ongevallen- en een aansprakelijkheidspolis hebben. Wanneer een polis geen dekking geeft kan een beroep worden gedaan op de KNVB-polis. De verzekering is van kracht tijdens alle verenigingsactiviteiten, inclusief vervoer van en naar trainingen en wedstrijden. Indien u een ongeval overkomt, kunt u bij het secretariaat een schadeformulier aanvragen. Aangeraden wordt dit dezelfde dag nog te doen waarop het ongeval u is overkomen.

 

Leiders en andere leden die zich inzette voor de vereniging zijn ook via de verzekering van de KNVB en via de vrijwilligers verzekering van de gemeente Almelo verzekerd. Dekkingsoverzicht van deze verzekeringen staan op onze site.

 

Artikel 14. Wettelijke bepalingen alcoholverkoop:

 

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 

Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen die de wettelijke leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben is verboden.

 

Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

 

Artikel 15. Rookverbod:

 

Voor alle clubgebouwen geldt een algeheel rookverbod. Roken is toegestaan buiten het clubgebouw in de daarvoor gecreëerde omgeving.

Dit volgens de Nederlandse wet en de regels van de KNVB.

 

Artikel 16. Huis- en gedragsregels kantine:

 

1.  Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging tijdens openingstijden van de kantine.

 

2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in kantine, tenzij de beheerscommissie bij speciale gelegenheden of activiteiten anders bepaald..

3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

 

- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleider van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;

 

Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

 

4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

 

5.   Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende

 

Sanctiebeleid AVC Luctor et Emergo


leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

6. Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is verboden.

7. Het is ten strengste verboden glaswerk mee naar buiten te nemen.

8. Het voetballen voor de kantine is niet toegestaan.

9. Het fietsen voorbij de fietsenstalling is niet toegestaan.

 

Artikel 17. Openingstijden kantine:

De reguliere openingstijden van de kantine zijn:

1.     Maandag t/m woensdag van 18.00 tot 22.30 uur

 

2.     Donderdag van 18.00 tot 24.00 uur

3.     Vrijdag 18.00 tot 24.00 uur

4.     Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur

5.     Zondags van 8.00 tot 20.00 uur

 

Artikel 18. De website:

 

De website www.luctor-et-emergo.nl staat onder supervisie van de webmasters en is één van de belangrijkste communicatiemiddelen binnen de vereniging.. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging niet schaden. De webmasters zijn bevoegd om berichten op de website te weigeren en/of verwijderen.

De webmasters zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 

Artikel 19. De shop:

 

Naast het clubtenue kunnen bij de shop en (via de site) aanverwante sportartikelen worden gekocht. Daarnaast zijn er verschillende PR-artikelen met avc Luctor et Emergo te koop. De shop vindt u op de internetsite www.luctor-et-emergo.nl.

 

Artikel 20. Wijziging van het huishoudelijk reglement:

 

1.  Het huishoudelijk reglement kan, zolang het geen gevolgen heeft voor de statuten gewijzigd worden door een besluit van het bestuur.

 

2. De wijziging wordt kenbaar gemaakt via de website van de vereniging

 

Artikel 21. Slotbepalingen :

 

1.  Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

 

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

 

3.  Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na goedkeuring van de Algemene Vergadering.

 

Namens het bestuur van de vereniging

 

Almelo, ………………………………………….

 

De voorzitter:

 

 

 

De secretaris:

 

 

 

De penningmeester:

 

 

Sanctiebeleid AVC Luctor et Emergo


Sanctiebeleid A.V.C . Luctor et Emergo

 

 

 

Inleiding

 

Regels (of afspraken) vormen de basiselementen voor het functioneren van de samenleving en dus ook voor een vereniging als de onze. Immers, ook onze club is een onderdeel en een afspiegeling van deze samenleving.

 

Regels en afspraken, in de vorm van gedragscodes, zijn nodig om onze vereniging goed te kunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig te houden. Bovendien geloven wij er in dat door het hanteren van regels de uitstraling van de vereniging naar buiten en de prestaties op het veld positief worden beïnvloed.

 

A.v.c. Luctor et Emergo wil door middel van het huishoudelijk reglement de leden ervan bewust maken hoe we bij deze vereniging met elkaar wensen om te gaan.

 

De uitvoering en handhaving van dit huishoudelijk reglement is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. Het bestuur geeft er echter de voorkeur aan dit in de toekomst te delegeren aan een onafhankelijke commissie, genaamd Commissie Sportiviteit en Respect”.

 

Bij de volgende jaarvergadering zal een voorstel hiertoe op de agenda worden geplaatst.

 

Om de naleving van dit protocol te ondersteunen zal een sanctiebeleid worden ingevoerd. Ten aanzien van dit sanctiebeleid geldt dat sancties worden opgelegd door het bestuur.

 

In de praktijk zullen sancties door bovengenoemde commissie in een advies worden voorgelegd aan het bestuur, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering.

 

Sanctiebeleid

 

Sancties kunnen worden opgelegd indien het gedrag van leden afwijkt van de in het huishoudelijk reglement vastgelegde gedragsregels.

 

Afwijkend gedrag kan door ieder lid worden gemeld aan de Commissie Sportiviteit & Respect middels het meldingsformulier overtredingen.

 

De commissie zal middels “hoor en wederhoor” haar standpunt bepalen en het bestuur adviseren over de op te leggen sanctie. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Ingeval van lagere sancties beslist de Commissie Sportiviteit & Respect, in samenspraak met het betrokken kader.

 

Mocht overgegaan worden tot royement dan zal dit worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, daar wordt over het eventuele royement beslist.

 

Voetbal gerelateerde zaken zoals rode en gele kaarten vallen onder het KNVB-tuchtreglement.

 

 

 

Sanctiebeleid AVC Luctor et Emergo


Mocht achteraf blijken dat afwijkend gedrag niet of niet juist is waargenomen dan kan er alsnog corrigerend worden opgetreden.

 

Excessen zullen te allen tijden door het Dagelijks Bestuur bij de KNVB worden gemeld.

 

Er zal een registratiesysteem worden aangelegd waarin alle opgelegde sancties zullen worden vastgelegd. Dit om in geval van recidive strafverzwaring te kunnen toepassen.

 

Onderstaand wordt aangegeven over welke bandbreedte sancties kunnen worden opgelegd, afhankelijk van de aard van de overtreding en wanneer sprake is van herhaling.

 

 

Overtreding van de regels begaan tijdens de wedstrijd en niet bestraft door de scheidsrechter

 

Overtreding: Onwelvoeglijk woordgebruik in de vorm van vloeken of verwensingen.

 

Sanctie: Directe wisselbeurt oplopend tot uitsluiting van wedstrijden bij herhaling.

 

Overtreding:                Ernstige belediging in de vorm van spugen, racistisch taalgebruik en/of ernstige verwensingen.

 

Sanctie:   Directe wissel gevolgd door directe uitsluiting oplopend tot uitsluiting van meerdere wedstrijden bij herhaling.

 

Overtreding:  Intimiderend gedrag door bijv. pesten dan wel verbale bedreiging.

 

Sanctie:            Directe wisselbeurt oplopend tot uitsluiting van wedstrijden bij herhaling.

 

Overtreding: Ernstige intimiderend gedrag zoals dreigen met geweld of met slaande/trappende beweging.

 

S anctie:        Directe wissel gevolgd door directe uitsluiting oplopend tot u i t s l u i t i n g van meerdere wedstrijden bij herhaling.

 

Overtreding:                Gewelddadig handelen zoals gooien of trappen met voorwerpen naar anderen of slaan/trappen richting anderen.

 

Sanctie:            Oplopend van directe wissel gevolgd door uitsluiting oplopend tot uitsluiting van meerdere wedstrijden.

 

Overtreding:                Bewust handtastelijk optreden met het doel iemand (ernstig) lichamelijk letsel toe te brengen.

 

Sanctie:            Onafhankelijk van de KNVB-straf overgaan tot op non-actief stellen van betrokkene tot de eerstvolgende ALV. Hier wordt betrokkene eventueel voorgedragen voor royement. Dit geldt ook voor niet aan de wedstrijd deelnemende leden. Andere toeschouwers wordt een toegangsverbod tot het complex opgelegd. Eventueel kan aangifte worden gedaan bij de politie

 

 

 

 

 

 

Sanctiebeleid AVC Luctor et Emergo


Overtreding van de regels buiten het veld doch op het complex van A.V.C.

 

Luctor et Emergo.

 

 

Overtreding: Gebruik van alcoholische dranken op plaatsen waar dit niet is toegestaan.

 

Sanctie:             Een waarschuwing oplopend tot uitsluiting van training tot uitsluiting van wedstrijden( ook in groepsverband). Voor toeschouwers kan bij herhaling een toegangsverbod worden opgelegd.

 

Overtreding: Gebruik van alcoholische dranken door leden en niet leden

 

 

jonger dan 18 jaar.

Sanctie:

Voor leden: Een waarschuwing oplopend tot uitsluiting van t raining tot

 

uitsluiting van wedstrijden (ook in groepsverband).

 

Voor niet leden kan bij herhaling een toegangsverbod worden

 

opgelegd.

 

Overtreding: Vernieling toegebracht aan de accommodatie en/of aan andermans goederen.

 

Sanctie:        De schade zal worden verhaald op de vernieler. Al naar gelang de ernst van de vernieling kan voor spelers een uitsluiting en voor niet- spelende leden en toeschouwers een toegangsverbod voor bepaalde tijd worden opgelegd.

 

Overtreding: Diefstal van verenigings, dan wel andermans eigendommen.

 

Sanctie:            Er zal aangifte worden gedaan bij de politie. Kan, afhankelijk van ernst van de daad, aanleiding zijn voor voordracht tot royement voor leden c.q. permanente ontzegging van toegang tot het complex voor niet-leden

 

Overtreding: Gebruik of handel in verdovende middelen.

 

Sanctie:            Er zal aangifte worden gedaan bij de politie. Zal aanleiding zijn voor t o t royement voor leden c.q. permanente ontzegging van de toegang tot het complex voor niet-leden.

 

Overtreding: Misdragingen ten opzichte van anderen, zoals belediging, intimideren, gewelddadig en handtastelijk optreden.

 

Sanctie:             Berisping oplopend tot uitsluiting van wedstrijden voor leden en toegangsverbod voor l e d e n e n niet-leden.


Meldingsformulier Overtredingen

 

Ingezonden door:

 

Naam

 

Adres

 

Postcode & Plaats

 

e-mail adres:

 

Datum conflict:

 

Bij het

 

conflict/incident

 

betrokken

 

lid/leden (naam,

 

functie):

 

Korte omschrijving

 

van wat is

 

voorgevallen

 

Datum

 

Handtekening:

 

Datum wijziging

 Andere reden

 

 

 

 In te vullen door de Commissie Sportiviteit & Respect

 

Ontvangst

Datum: …………-…………-………………………

Hoor/wederhoor

Datum: …………-…………-………………………

Advies opgelegde sanctie aan

………………………………………………………………………………………………………………………

het bestuur:

……………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Advies overgenomen door

………………………………………………………………………………………………………………………

bestuur:

……………………………

 

 

 

Betrokkenen in

Datum: …………-…………-………………………

 

 

Dit formulier dient binnen 3 dagen na het conflict/incident ingeleverd te zijn bij de Commissie Sportiviteit & Respect via e-mailadres:

[email protected]

 

of afgeven in de bestuurskamer.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!